Bumbee Labs method to measure footfall has been used by Jernhusen since 2018 at the Stockholm Central Station. Stockholm Central Station is one of Sweden’s most visited places.
The data provided by Bumbee Labs adds to the understanding and analysis of how many visitors the Central Station has, their movements, and how much time they spend in the different parts of the station area. The technique and the method are approved by the Swedish Authority for Privacy Protection.
“We are very proud to have received an increased confidence from Jernhusen. To work with the Stockholm Central Station over an extended period has been very exciting for us at Bumbee Labs since most of us pass through the station on a daily basis. During the years we have worked with Jernhusen, we have been able to follow the changes of the footfall flows because of, for example, the move of the commuter trains and how the pandemic changed the travel patterns. It will be very exciting to be able to provide the Central Stations in Gothenburg and Malmö with improved data and hopefully more train stations in Sweden will jump on the wagon,” says Karl Samuelsson, CEO at Bumbee Labs.   

Footfall analytics has proven to be important in the planning of logistics and for predictive maintenance at the Stockholm Central Station. By knowing how many visitors are using, for example a specific escalator, the maintenance of the escalator can be planned well in advance and be executed with the least interference for the visitors and travelers.

Besides using the footfall data to measure the number of visitors, a deeper understanding is created of the correlation between which entrance the visitor used and which zones were subsequently visited. This adds to better possibilities to understand and meet the needs of various passenger groups. The Stockholm Central Station acts as host to more than 60 shops and restaurants.

The expanded cooperation between Bumbee Labs and Jernhusen takes effect through a frame agreement, which makes it possible for more Central Stations in Sweden to connect to the same footfall measurement system. The first two Central Stations to come onboard will be Gothenburg and Malmö, where the installation will take place during the summer of 2022.

About Bumbee Labs

Bumbee Labs is the global leader in footfall data and analytics. Visitor flow data is captured anonymously using Wi-Fi signals in smart mobile phones. The method is unique in being the only GDPR compliant company in the data collection industry with an approval by a European Court of Law. Bumbee Labs works with partners globally on providing data for public transportation, malls, shopping centres, offices, retail and city centers. Bumbee Labs was established in 2011 in Stockholm, Sweden. Learn more at www.bumbeelabs.com. Follow us on LinkedIn.

About Jernhusen AB

Jernhusen is Sweden’s largest, railway related, real estate company. We acquire, manage, develop and divest real estate connected to public and freight transports using railroads. We work with stations, station related city development, depots and combi terminals. Jernhusen is owned by the Swedish state and has 185 employees. The real estate portfolio contains 146 properties with a total market value of SEK 20 billion. Jernhusen holds an official rating from Standard & Poor of A7A-1 with “a stable outlook.” Please read more at www.jernhusen.se.

For more information, please contact:

Bumbee Labs AB:

Karl Samuelsson, CEO, +46 707 588971,
karl.samuelsson@bumbeelabs.se

For PR enquiries please contact: 

Bumbee Labs AB: 

Amanda Herzog, Marketing Coordinator, Bumbee Labs,
amanda.herzog@bumbeelabs.se

Bumbee Labs utökar samarbetet med Jernhusen

Stockholm 15 juni, 2022

Bumbee Labs metod för att mäta besöksflöden har sedan 2018 använts av Jernhusen på Stockholms Centralstation. Stockholms Centralstation är en av Sveriges mest besökta platser. Bumbee Labs mätningar bidrar med förståelse och analys av hur många besökare som finns på platsen, hur de rör sig och hur länge de stannar i olika delar av stationsområdet. Teknik och metod är godkänd av Datainspektionen/IMY.
”Vi är väldigt stolta att ha fått ett utökat förtroende från Jernhusen. Att arbeta med Stockholms Centralstation under en längre period har varit väldigt spännande för oss på Bumbee Labs då de flesta av oss passerar där varje dag. Vi har under de år vi jobbat tillsammans med Jernhusen kunnat följa hur besöksflödena har förändrats till följd av exempelvis flytten av pendeltågen och hur pandemin förändrade resvanemönstren. Det skall bli mycket spännande kunna ge stationerna i Göteborg och Malmö tillgång till bättre data och förhoppningsvis följer fler stationer i Sverige med på tåget”, säger Karl Samuelsson, VD på Bumbee Labs. 

Flödesmätningarna har visat sig vara viktiga vid planering av logistik och underhåll i Centralstationen. Genom att veta hur många besökare som exempelvis använder en rulltrappa, kan underhåll planeras i god tid och på så sätt minimera störningar för resenärer och besökare.

Förutom att använda flödesdata till att mäta antalet besökare kan nu en djupare förståelse för korrelationen mellan vilken ingång som besökaren har använt och vilka platser som sedan har besökts skapas. Detta kan bidra till ökad förståelse och möjlighet att möta olika resenärsbehov. Centralstationen härbärgerar över 60 butiker och restauranger och Bumbee Labs besöksflödesdata kan av Jernhusen användas som underlag för en långsiktig utveckling av utbudet på stationen.

Det utökade samarbetet mellan Bumbee Labs och Jernhusen sker genom ett nytt ramavtal som gör det möjligt för fler stationer att ansluta sig till samma mätsystem. Först ut är Centralstationerna i Göteborg och Malmö, där mätutrustning kommer att installeras under sommaren 2022.

Om Bumbee Labs

Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i smarta mobiltelefoner och kan göra mätningar i både utomhus- och inomhusmiljö. Besöksflödena mäts helt anonymiserat, inte på individnivå och mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen. Bumbee Labs kan genom sin metod ta fram mycket säker statistik på hur många som besöker mätområdet under olika tidsintervaller, hur länge besökarna stannar i mätområdet och vilka de vanligaste gångstigarna är.  

Läs mer på: www.bumbeelabs.se

Om Jernhusen AB

Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Vi arbetar med stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer och kombiterminaler. Jernhusen ägs av svenska staten och har 185 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 20 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Läs mer på www.jernhusen.se

För mer information kontakta:

Karl Samuelsson
VD Bumbee Labs AB
0707 – 58 89 71
karl.samuelsson@bumbeelabs.se